1.1  Op alle overeenkomsten door Hoefkozijnen bv te Ouderkerk aan den IJssel,
       gemeente K5 gesloten, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van
       toepassing. Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze
       uitdrukkelijk schriftelijk door Hoefkozijnen bv zijn geaccepteerd.
1.2  Indien Hoefkozijnen bv schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid
       van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze
       voorwaarden voor het overige van kracht.

2.1  Alle aanbiedingen door of vanwege Hoefkozijnen bv zijn vrijblijvend, tenzij
       schriftelijk anders is vermeld.
2.2  Monsters, tekeningen en andere bescheiden, op de offerte betrekking hebbende,
       worden geacht daarmee een geheel uit te maken: zij blijven eigendom van Hoefkozijnen
       en mogen niet zonder diens toestemming gekopieerd of aan derden ter inzage worden
       gegeven. Zij worden aan de opdrachtgever slechts in rekening gebracht indien de
       opdracht niet aan Hoefkozijnen bv wordt verstrekt.

3.1  De overeenkomsten komen tot stand door ondertekening van de door Hoefkozijnen bv
       aan opdrachtgever verzonden offerte of na mondeling akkoordbevinding van de offerte
       door de opdrachtgever.
3.2  Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is eveneens van toepassing ten aanzien van
       aanvullingen op of wijzigingen van een reeds eerder verstrekte opdracht.
3.3  Metsel-, tegel-, stukadoors-, beton-, schilder-, centrale verwarming- en dergelijke
       werkzaamheden zijn, wanneer niet omschreven in de overeenkomst, voor
       rekening en risico van de afnemer.

4.1  Levertijden worden zo nauwkeurig mogelijk gehouden, doch kunnen niet worden
       gegarandeerd. In het geval de afgesproken levertijd wordt overschreden ten
       gevolge een te late levering van een leverancier van Hoefkozijnen bv levert
       dit voor Hoefkozijnen bv overmacht op. Voor eventuele overschrijding
       aanvaardt Hoefkozijnen bv derhalve geen enkele aansprakelijkheid, daar
       deze tijdstippen van levering slechts informatief zijn vermeld.
4.2  Wanneer de levering in gedeelten moet geschieden, zal iedere levering als een
       afzonderlijke transactie worden beschouwd en zal de opdrachtgever gehouden
       zijn de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een
       afzonderlijke transactie.
4.3  Indien bij levering door omstandigheden niet voor ontvangst kan worden getekend,
       wordt de verzendbon door Hoefkozijnen bv naar de opdrachtgever
       verzonden.
       Opdrachtgever dient de levering direct na ontvangst te inspecteren. Uiterlijk
       binnen 8 dagen na toezending van de verzendbon dienst de opdrachtgever
       Hoefkozijnen bv schriftelijk in kennis te stellen van eventuele reclames. Indien de
       opdrachtgever nalaat de goederen te inspecteren en binnen de
       bovengenoemde termijn van 8 dagen te reclameren, wordt hij geacht de
       goederen in de staat waarin hij deze heeft ontvangen, te hebben geaccepteerd.

5.1  Bij overmacht worden de levering en andere verplichtingen van Hoefkozijnen bv
       opgeschort, Hoefkozijnen bv is in dat geval verplicht te leveren
       c.q. de overeengekomen diensten te verrichten zodra dit mogelijkerwijs mogelijk is.
5.2  Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met
       betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Hoefkozijnen bv zich bij de
       uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard
       zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel
       dermate bezwaarlijk en/of onredelijk kostbaar wordt, dat prompte naleving van de
       overeenkomst in redelijkheid niet van Hoefkozijnen bv kan worden gevergd.
5.3  Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking:
       overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeer-, en/of transportstoringen in de
       aflevering van gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, werkstakingen,
       uitsluitingen, belemmeringen door derden, brand, natuurrampen of andere van
       buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, door beide partijen onvoorziene
       technische complicaties, enzovoort.
5.4  Indien Hoefkozijnen bv bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn
       verplichtingen heeft voldaan, is hij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te
       factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het
       een afzonderlijke transactie.

6.1  De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bekende
       prijsbepalende factoren. Hoefkozijnen bv is gerechtigd om de prijzen aan
       te passen aan eventuele in het tijdvak tussen het sluiten van de overeenkomst en
       de levering c.q. de betaling optredende wijzigingen in deze prijsbepalende
       factoren, zoals van de grondstofprijzen, lonen, valuta, wisselkoersen en van
       overheidswege opgelegde heffingen.
6.2  Bij leveringen in Nederland gelden de prijzen franco huis, behoudens afwijkende
       schriftelijke afspraken.
6.3  Het transport door Hoefkozijnen bv is voor risico van Hoefkozijnen bv.
       Bij leveringen niet door Hoefkozijnen bv zijn de risico’s voor opdrachtgever.
       Na levering is de opdrachtgever verantwoordelijk.
6.4  Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening
       van de opdrachtgever.
6.5  Indien bij de montage van de opdracht aantoonbare meerdere of zwaardere
       werkzaamheden buiten de schuld van Hoefkozijnen bv zijn ontstaan is
       Hoefkozijnen bv gerechtigd de daarmee verband houdende eventuele kosten,
       boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

7.1  Tenzij anders overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 8 dagen
       na factuurdatum, zonder korting of compensatie.
7.2  Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtgever in gebreke zijn
       zonder dat daartoe enige ingebrekestelling behoeft plaats te hebben en is hij
       gehouden Hoefkozijnen bv een rente te vergoeden van 1,5% voor elke
       maand respectievelijk gedeelte van de maand, die hij met betaling in gebreke is
       gebleven, onverminderd het recht van Hoefkozijnen bv in geval van niet-
       tijdige betaling rechtsmaatregelen te nemen.
7.3  Bij overschrijving van de betalingstermijn komen alle gerechtelijke en
       buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De
       buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld aan de hand van het
       incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 50.
7.4  Wordt op rekening geleverd dan geldt de financiële administratie van Hoefkozijnen bv
       als volledig bewijs, en wel in die zin dat de opdrachtgever, behoudens
       tegenbewijs, deze financiële administratie als juist heeft erkend.
7.5  Iedere betaling wordt geacht te strekken ter voldoening van de oudste
       openstaande vordering. Hoefkozijnen bv is steeds gerechtigd openstaande
       vorderingen te verrekenen met door hem uit welke hoofde dan ook te verrichten
       betalingen.
7.6  Indien de opdrachtgever met enige betaling jegens Hoefkozijnen bv in
       gebreke is, heeft Hoefkozijnen bv het recht de verdere uitvoering van de
       overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten of
       deze voor zover niet uitgevoerd, te annuleren, onverminderd zijn recht op
       schadevergoeding.

8.1  De door Hoefkozijnen bv geleverde goederen blijven tot het moment van
       volledige betaling van alle vorderingen eigendom van Hoefkozijnen bv. Met
       dien verstande dat de opdrachtgever aansprakelijkheid en risico voor het geleverde
       draagt vanaf het moment waarop de goederen bij de opdrachtgever of zijn klant zijn
       uitgeladen of op de plaats van uitvoering gebracht.

9.1  Reclames waaronder worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van
       geleverde goederen of verrichte werkzaamheden alsmede tegen de hoogte van het
       factuurbedrag, kunnen slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening
       binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur, behoudens, indien de oorzaak van
       deze grieven niet aanstonds valt te ontdekken, in welk geval de reclames binnen 8
       dagen na ontdekking ter kennis van Hoefkozijnen bv moeten worden
       gebracht.
9.2  Kleine afwijking in kwaliteit, afmetingen, kleuren en finish, welke technisch niet te
       voorkomen zijn of die volgens usance in deze branche in het algemeen worden
       toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclames.
9.3  Indien reclames als gegrond door Hoefkozijnen bv worden erkend, behoudt
       Hoefkozijnen bv het recht de desbetreffende goederen te vervangen, hetzij te
       verlangen dat de opdrachtgever de goederen tegen een gepaste prijsreductie
       behoudt, hetzij van de levering af te zien.

10.1 De aansprakelijkheid van Hoefkozijnen bv uit hoofde van alle overeenkomsten
       betreffende alle door hem geleverde goederen c.q. uitgevoerde werkzaamheden is
       onder alle omstandigheden beperkt tot het betreffende factuurbedrag.
10.2 Vergoeding van indirecte schade, bijvoorbeeld door productieverlies of gederfde
       winst, alsmede vergoeding van schade aan derden is uitgesloten.

11.1 Hoefkozijnen bv behoudt zich het recht voor overeenkomsten geheel of
       gedeeltelijk te annuleren, bij zodanige wijziging van omstandigheden dat nakoming
       in redelijkheid niet meer van hem kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient
       Hoefkozijnen bv de annulering schriftelijk aan de opdrachtgever mede te
       delen.
11.2 De opdrachtgever is in geval van annulering door Hoefkozijnen bv niet
       gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.
11.3 Indien de opdrachtgever na het sluiten van de koopovereenkomst, doch voor de
       levering van de gekochte goederen door Hoefkozijnen bv de koop annuleert,
       is de opdrachtgever gehouden de door Hoefkozijnen bv werkelijk geleden
       schade te vergoeden.

12.1 Hoefkozijnen bv is gehouden het werk goed en deugdelijk en naar de
       bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
12.2 Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van Hoefkozijnen bv
       met ingang van de datum van aanvang tot en met de dag van oplevering.
12.3 Hoefkozijnen bv is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden
       in de door de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede
       op gebreken in de door opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen,
       materialen en hulpmiddelen één en ander, indien, en voor zover, deze voor hem
       kenbaar zijn.
12.4 Hoefkozijnen bv vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot
       vergoeden van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is
       toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde
       behandeling van Hoefkozijnen bv of van diegene voor wie hij ingevolge
       artikel 6:76 en 6:170 BW verantwoordelijk is.

13.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Hoefkozijnen bv tijdig kan beschikken over
       de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals
       vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) één en ander indien van toepassing
       op aanwijzing van Hoefkozijnen bv over aansluitingsmogelijkheden voor
       elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor
       uitvoering van het werk benodigde energie.
13.2 De benodigde elektriciteit, gas en water is voor rekening van de opdrachtgever.
13.3 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren
       werkzaamheden, zoals het aanbrengen van lood, het ter beschikking stellen van
       liften en steigerwerk, alsmede eventueel hak- en breekwerk, die niet tot het werk van
       Hoefkozijnen bv behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de
       uitvoering van het werk door Hoefkozijnen bv daarvan geen vertraging
       ondervindt.
13.4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren
       waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is dienen de daaruit voor Hoefkozijnen bv
       voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden
       vergoed.

14.1 De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem
       voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem
       gegeven orders en aanwijzingen.
14.2 De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid van de juistheid van de door hem
       opgegeven maten en andere gegevens, welke voor de uitoefening van het werk
       benodigd zijn. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade welke voortvloeit uit
       de door hem verstrekte onjuiste en onvolledige gegevens.

15.1 Hoefkozijnen bv geeft garantie over de geleverde producten. De
       garantietermijn staat vermeld op de opdrachtbevestiging - offerte.
       Hoefkozijnen bv staat in voor een goede uitvoering en montage van de
       opdrachten. Afdichting van gevelelementen met betrekking tot tocht en vochtinfiltratie
       wordt door Hoefkozijnen bv gedurende een termijn van 5 jaren gegarandeerd.
       Verdere garantie wordt niet verleend.
15.2 Demontage of montage van deze elementen cq materialen is voor rekening van de
       opdrachtgever.
15.3 Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of
       onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijzigingen of
       reparaties door of namens opdrachtgever zelf of door derden aangebracht, blijven
       buiten garantie. De garantie geldt slechts indien de opdrachtgever al zijn
       verplichtingen jegens Hoefkozijnen bv (zowel financieel als anderszins) heeft
       voldaan.
15.4 Geen garantie wordt gegeven voor elementen en onderdelen welke niet door
       Hoefkozijnen bv zijn gemonteerd, noch voor die, welke door Hoefkozijnen bv
       zijn gemonteerd doch niet door Hoefkozijnen bv zijn geleverd.
15.5 De garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het leveren van nieuwe
       elementen. Hoefkozijnen bv is nimmer aansprakelijk voor enig ander door
       opdrachtgever geleden schade.

16.1 Op alle door Hoefkozijnen bv gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van
       toepassing.

17.1 Alle geschillen, rijzende terzake van of in verband met gesloten overeenkomsten,
       zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank te
       Rotterdam.